• លេខទូរស័ព្ទសង្រ្គោះបន្ទាន់
 • ឡានពន្លត់អគ្គីភ័យ 666
 • ឡានពេទ្យសង្រ្គោះបន្ទាន់ 119
 • លេខទូរស័ព្ទមន្ទីរពេទ្យ
 • មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត 077 851 221
 • មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ 023 882 484
 • មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុបា្ជ 023 428 009
 • មន្ទីរពេទ្យរុស្សី 023 217 764
 • មន្ទីរពេទ្យកេតុមាលា 023 427 229
 • មន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃ 016 909 774
 • មន្ទីរពេទ្យជប៉ុន 023 724 257
 • លេខទូរស័ព្ទរដ្ឋាករទឹក
 • រដ្ឋាករទឹក 023 724 046
 • លេខទូរស័ព្ទអគ្គីសនី
 • អគ្គីសនីកម្ពុជា 023 6666 672
 • អគ្គីសនី (សាខាអូរបែកក្អម) 023 6211 116
 • អគ្គីសនី (សាខាវត្តភ្នំ) 023 6211 117
 • អគ្គីសនី (សាខាចាក់អង្រែក្រោម) 023 6211 118
 • លេខទូរស័ព្ទអាហារដ្ឋាន
 • KFC 023 996 000 / 023 996 001
 • Pizza World 093 307 222
 • The Pizza Company023 880 880
 • Fresh Pizza 092 410004 / 017 880760 / 081 506032
 • លេខទូរស័ព្ទឡានតាក់ស៊ី
 • តាក់ស៊ី Choice (Trans-Choice Cambodia) 023 888 023 / 010 777 010 / 010 999 010
 • តាក់ស៊ី Global (Global Cambodia Trade Development Co., Ltd.)023 222 688 / 010 311 888 / 011 311 888
 • តាក់ស៊ី Rouge 092 990 000 / 096 606 0601 / 096 606 0602
 • លេខក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ
 • Smart Phone010 200 888 / 888
 • Cellcard 012 812 812 / 812
 • Metfone 023 62000 14 / 097 6 197 197
 • qb013 300 300 / 333
Khmer24